JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Särskild medling

I tvistemål ska rätten arbeta för att parterna kommer överens. Oftast görs detta genom samtal mellan domaren och parterna, s.k. förlikningsförhandlingar. Men det finns ett alternativ. I tingsrätt, hovrätt och vid Arbetsdomstolen kan rätten, om båda parter vill, bestämma att de ska försöka lösa tvisten med hjälp av en medlare. Detta kallas särskild medling. Om parterna inte kan komma överens fortsätter processen vid domstolen. En viktig skillnad mellan särskild medling och förlikningsförhandlingar är kostnaden. Parterna behöver inte betala för att domaren ska föra förlikningsförhandlingar. I normalfallet måste emellertid parterna betala för medlarens arbete. Särskild medling kan bara användas i dispositiva tvistemål. Medling kan användas också i familjemål, som rör exempelvis vårdnaden av ett barn, men då under andra former och med stöd av annan reglering. Denna information gäller inte medling i familjemål.

Fördelar med särskild medling jämfört med förlikningsförhandlingar

  • Medlaren kan i högre grad än domaren arbeta för en bred uppgörelse som omfattar fler tvister än den som har gått till domstol. Andra personer än de som är parter vid domstolen kan också omfattas av uppgörelsen. Då kan en pågående affärsrelation lättare bevaras.
  • Medlaren kan hjälpa till med att undersöka viktiga förutsättningar för en överenskommelse, exempelvis bygglov.
  • I normalfallet kan det sättas av mer tid för medlingen än för förlikningsförhandlingar.
  • Medlingen kan äga rum i en mer avslappnad miljö än den i en domstol.
  • En medlare med erfarenhet av den aktuella branschen eller annan sakkunskap av betydelse kan väljas vid behov.

I vilka mål är det aktuellt med särskild medling?

  • Bägge parterna måste vilja använda medling som metod för att komma överens i tvisten.
  • Det måste vara tal om ett tvistemål där parterna kan förlikas om saken.

Vad är en vanlig bakgrund för medlare?

En medlare har ofta juridisk eller ekonomisk kompetens och erfarenhet av olika former av tvistelösning. I många fall har medlaren också genomgått utbildning i medling.

Vad blir resultatet av medlingen?

  • Det parterna kommer överens om vid medlingen skrivs ner. Ofta är båda parterna delaktiga när så sker. Parterna brukar också skriva under överenskommelsen. Ansökan om stämning kan därefter återkallas och målet avslutas.
  • Parterna kan också begära att domstolen ska stadfästa (fastställa) överenskommelsen genom dom.
  • Om parterna inte kommer överens fortsätter handläggningen av målet i domstolen.

Läs mer om särskild medling

Här finns det information riktad till medlare, domare, parter och ombud.
Senast ändrad: 2018-02-20

Förteckning över särskilda medlare

För att hjälpa domstolar och parter vid valet av medlare har Domstolsverket, på uppdrag av regeringen, sammanställt en förteckning över personer som har förklarat sig villiga att medla vid domstol i mål där parterna kan förlikas om saken (dispositiva tvistemål). Förteckningen omfattar inte medlare i familjemål.

Länk till förteckningen

Om du vill förordnas som särskild medlare vid tingsrätt, hovrätt eller Arbetsdomstolen i dispositiva tvistemål, inte familjemål, kan du vända dig till Domstolsverket för mer information eller direkt skicka anmälningsblanketten dit. Som huvudregel kommer den titel och det specialist-område som anges i förteckningen helt motsvara vad som har angetts i anmälningsblanketten.

Länk till anmälningsblankett

Filmer om särskild medling


Ralf G Larsson


Therese Isaksson

Ladda ner eller beställ broschyr