JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt meddelar inget förbud mot Logstors förvärv av Powerpipe Systems AB

[2016-08-04] Stockholms tingsrätt

Konkurrensverket har begärt att Stockholms tingsrätt ska förbjuda Logstors förvärv av Powerpipe Systems AB.

Tingsrätten har kommit fram till att Logstors förvärv av Powerpipe inte kommer att medföra en dominerande ställning. Trots att en dominerande ställning inte uppstår kan en företagskoncentration ändå ha sådana effekter att den bör förbjudas. Tingsrätten har därför övervägt hur konkurrensen i Sverige kan förväntas utvecklas. Logstor och Powerpipe kommer gemensamt att få en mycket stor försäljning här. Fjärrvärmerörsmarknaden kännetecknas dock av låga inträdeshinder och det finns överkapacitet bland fjärrvärmerörstillverkare i norra Europa, som är den relevanta geografiska marknaden. Kunderna är stora välinformerade industriföretag och fjärrvärmeproducenter. De har goda möjligheter att byta leverantörer som svar på en prisökning eller andra försämringar av villkoren. Logstors förvärv av Powerpipe bedöms sammantaget inte vara ägnat att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige.

Tingsrätten har därför avslagit Konkurrensverkets förbudsyrkande. Konkurrensverket ska också ersätta Logstors och Powerpipes rättegångskostnader med drygt 5 miljoner kr.

Tingsrättens dom kan överklagas till Marknadsdomstolen inom tre veckor.

Senast ändrad: 2016-08-04

För mer information kontakta:

Ingeborg Simonsson
Rådman
08-561 65 465
ingeborg.simonsson@dom.se

Målnummer:

T 1805-16, avdelning 5