JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Patent- och marknadsdomstolen har i dag meddelat dom i målet om försäljning av replika-möbler över internet

[2016-10-13] Stockholms tingsrätt

Patent- och marknadsdomstolen har i dag dömt tre personer för brott mot upphovsrättslagen och två av dem även för varumärkesintrång. Därutöver har en person dömts för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Två av gärningsmännen har dömts till fängelse i 1,5 år, medan de andra två personerna dömts till villkorlig dom i förening med böter. De tre som dömts som gärningsmän och det bolag i vilket verksamheten har bedrivits ska också betala närmare 27 miljoner kronor i ersättning till åtta målsägandebolag. Därutöver ska en av gärningsmännen betala 7 miljoner kronor till staten, och bolaget betala drygt 15 miljoner kronor till staten.

Ett bolag registrerat på Isle of Man, Designers revolt, marknadsförde och sålde kopior av bl.a. designermöbler och designerlampor (replikor). Dessa föremål, som av Patent- och marknadsdomstolen bedömts ha upphovsrättsligt skydd i Sverige, har i huvudsak marknadsförts och sålts till kunder i Sverige. Designers revolt har även haft två anställda i Sverige. En svensk transportfirma skötte Designers revolts transporter och lagerhållning i Sverige.

En av de åtalade har av domstolen bedömts vara ägare och faktisk företrädare för Designers revolt. En annan av de åtalade, som var anställd av bolaget, har bedömts vara ansvarig för och/eller i det dagliga arbetet administrerat och hanterat en rad olika delar av verksamheten, medan en tredje person har hanterat och administrerat en stor del av Designers revolts ekonomiska frågor.

Dessa tre åtalade hade gjort gällande att de skulle frikännas från ansvar, bl.a. på grund av att de trodde att försäljningen var laglig. Patent- och marknadsdomstolen har emellertid funnit att deras verksamhet har varit brottslig och att de har varit medvetna om vad de faktiskt har gjort. Den omständigheten att de tycks ha haft en felaktig uppfattning om verksamhetens laglighet kan enligt domstolen inte frita dem från ansvar.

Två av männen, ägaren till respektive den anställde i Designers revolt, har dömts i enlighet med åtalet för uppsåtliga brott under cirka tre års tid till fängelse i 1,5 år. Den tredje personen, som arbetat med ekonomiska frågor, har ansetts ha begått brott under en kortare tid (cirka två år) och har dömts såsom gärningsman till villkorlig dom i förening med ett kraftigt bötesstraff.

Den person som hade åtalats för medhjälp var VD i det svenska transportbolaget. Han hade bl.a. invänt att transporttjänster är en sådan samhällsnyttig verksamhet som inte bör leda till ansvar i denna typ av situation. Domstolen har dock gjort bedömningen att det i detta fall finns förutsättningar att hålla honom ansvarig som medhjälpare. Han har därför dömts för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och påföljden har bestämts till villkorlig dom och böter.

Eftersom det har begåtts intrång i målsägandenas upphovsrätt ska de som nu har dömts som gärningsmän betala s.k. skälig ersättning till målsägandebolagen. Målsägandena hade yrkat ersättning med cirka 62 miljoner kronor. Den ersättning som domstolen nu har funnit ska betalas uppgår till närmare 27 miljoner kronor.

Därutöver ska ägaren och bolaget sammanlagt betala drygt 22 miljoner kronor till staten, som förverkat utbyte av brottsligheten och företagsbot.

Senast ändrad: 2016-10-13

För mer information kontakta:

Mirja Högström
Rådman
08-561 654 63
mirja.hogstrom@dom.se

Stefan Johansson
Rådman
08-561 654 28
stefan.johansson@dom.se

Målnummer:

B 6871-14, Avdelning 5/Patent- och marknadsdomstolen