JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Metros företagsrekonstruktion tillåts fortsätta

[2019-04-15] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att Metros företagsrekonstruktion får fortsätta. Tingsrätten har bedömt att det inte kan sägas att det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås.

Tingsrätten har i dag prövat om företagsrekonstruktionen för Metro Media House AB ska få fortsätta. Prövningen har skett efter att bolagets borgenärer, alltså de som bolaget har skulder till, vid ett s.k. borgenärssammanträde fått tillfälle att yttra sig i frågan.

Rådmannen Maria Hellberg säger i en kommentar:

- Företaget och rekonstruktören har beskrivit ett antal planerade åtgärder, som syftar till att minska kostnader och öka intäkter. Enligt rekonstruktörens bedömning kommer företaget att gå med vinst redan till hösten. Vid en samlad bedömning anser tingsrätten att det för dagen inte kan sägas saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås. Företagsrekonstruktionen ska därför tillåtas fortsätta.

Företagsrekonstruktionen får enligt tingsrättens beslut som längst fortsätta till den 28 juni 2019. Om ytterligare förlängning begärs får tingsrätten pröva frågan på nytt.

Senast ändrad: 2019-04-15

För mer information kontakta:

Maria Hellberg
Rådman
08-561 65 196
maria.hellberg@dom.se

Målnummer:

Ä 4567-19, avdelning 2

Fakta:

Under en företagsrekon-
struktion ska en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord), se 1 kap. 2 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Beslut om företagsrekon-
struktion får inte meddelas, om det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås, se 2 kap. 6 § samma lag.

Vid borgenärssammanträdet ska borgenärerna beredas tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta, se 2 kap. 16 § samma lag.

En företagsrekonstruktion är tänkt att avslutas med ett ackord, dvs. en ekonomisk uppgörelse mellan företaget och dess fordringsägare. Ett ackord beslutas av tingsrätten, efter begäran om ackordsförhandling, se 3 kap. samma lag.