JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i HQ-tvistemålet inleds den 8 november

[2016-10-31] Stockholms tingsrätt

Den 8 november 2016 börjar huvudförhandlingen i det så kallade HQ-tvistemålet. Förhandlingen planeras pågå till den 16 juni 2017.

Det s.k. HQ-tvistemålet består av fyra mål – tre mål rörande vinstutdelning och ett skadeståndsmål. En kortfattad beskrivning av målen finns nedan, under rubriken Sammanfattning av målet.

Tid och plats
Huvudförhandlingen inleds den 8 november 2016, kl. 09:00, vid Stockholms tingsrätt. Målet är planerat att pågå till den 16 juni 2017. När huvudförhandlingen är avslutad kommer domstolen att informera om när dom meddelas.

Huvudförhandlingen är offentlig och hålls i tingsrättens lokaler på Scheelegatan 7 (Rådhuset). Av praktiska skäl har en provisorisk förhandlingssal inrättats i den s.k. Magistratsalen. Det innebär att förhandlingen hålls i en del av lokalerna dit allmänhet och media inte har tillträde (endast parter och ombud medges tillträde). Skälet är att ingen av de ordinarie förhandlingssalarna är tillräckligt stor.

Den som vill följa förhandlingen kommer att hänvisas att göra det i en sidosal, där bild och ljud visas. Se vidare nedan om ordningen i salen. 

Media
Tingsrätten utgår från att intresset för förhandlingen kommer att vara som störst vid dess inledande och avslutande. Utrymmet för åhörare i salen är begränsat. Representanter för media som vill följa förhandlingen bör därför senast den 1 november 2016 anmäla detta till tingsrätten (till Anette Skalmark på telefon 08-561 65 437 eller e-post: anette.skalmark@dom.se).

Huvudförhandlingsplan och andra handlingar
Tingsrätten har upprättat en utförlig plan för huvudförhandlingen som kan beställas. Notera att justeringar kan förväntas ske. Den som önskar följa förhandlingen längre fram kan kontakta tingsrätten för närmare besked om ändringar. 

Målen innefattar ett mycket omfattande underlag. Den som önskar tillgodogöra sig innehållet måste vara beredd på att gå igenom ett förhållandevis stort underlag.

Kopior av handlingar i målet kan mot avgift beställas vid kontakt med tingsrätten (Anette Skalmark, telefon 08-561 65 437 eller e-post: anette.skalmark@dom.se).

Ordningsregler och praktisk information
Den sidosal som allmänhet och media bereds tillträde till för att närvara under huvudförhandlingen utgör en del av förhandlingssalen. Rättegångsbalkens ordningsregler gäller alltså även där. Detta innebär bl.a. att fotoförbud råder.

Sammanfattning av målet
HQ-tvistemålet består egentligen av fyra mål som handläggs gemensamt (vinstutdelningsmålen T 9306-11, T 17512-11 och T 17809-11 samt skadeståndsmålet T 9311-11). HQ AB:s talan grundas på påståenden om vissa brister som ska ha funnits i HQ AB och dess dåvarande dotterbolag HQ Bank AB (nedan HQ Bank) från och med år 2007 till mitten av 2010.

Bakgrund
HQ Bank AB var ett av HQ AB helägt dotterbolag. I banken bedrevs bl.a. egen handel med optioner. Bankens optionsportfölj avvecklades under maj-juni 2010 vilket resulterade i en förlust om ca 1,2 miljarder kr. Den 28 augusti 2010 meddelade Finansinspektionen beslut om att återkalla bankens tillstånd att driva bank och värdepappersrörelse och att registreras som förvaltare av fondandelar. Därefter övertogs den 2 september 2010 aktieinnehavet i HQ Bank av Carnegie Investment Bank AB.

HQ AB har gjort gällande att styrelseledamöter och VD samt revisor, i såväl HQ AB som HQ Bank, dels är ansvariga för att återbära vinstmedel som utdelats åren 2008, 2009 och 2010 samt täcka eventuell brist vid sådan återbäring (vinstutdelningsmålen), dels är skadeståndsrättsligt ansvariga för ekonomisk skada (skadeståndsmålet).

Parter

Talan förs av bolaget HQ AB. Svarandeparter avseende samtliga yrkanden är nio f.d. styrelseledamöter i HQ AB, varav fyra dessutom var styrelseledamöter i HQ Bank. Därutöver riktas talan om återbäring och bristtäckning av påstått olagliga vinstutdelningar även mot Investment AB Öresund. Talan om skadestånd och bristtäckning riktas även mot HQ AB:s och HQ Banks revisor KPMG samt den huvudansvariga revisorn.

Vinstutdelningsmålen

HQ AB:s talan i dessa mål avser yrkanden om återbäring av vinstutdelningar (mot samtliga svarande utom revisor) samt bristtäckningsansvar avseende samma vinstutdelningar (mot samtliga svarande). Ansvaret grundas på påståendet att beslutade vinstutdelningar var olagliga då de stred mot reglerna i aktiebolagslagen om värdeöverföringar från bolag.

Yrkandena om återbäring och bristtäckning av påstått olagliga vinstutdelningar uppgår totalt till ca 600 miljoner kr för åren 2007, 2008 och 2009. Det yrkas även ränta.

Svarandena har genomgående motsatt sig HQ AB:s yrkanden.

Skadeståndsmålet

HQ AB har yrkat att svarandena ska betala skadestånd, om ca 3,2 miljarder kr. Av beloppet utgörs en mindre del (768 000 kr) av viten som HQ AB ålagts att betala av Nasdaq OMX disciplinnämnd. På beloppen yrkas även ränta.

HQ AB gör gällande att skada uppkommit till följd av Finansinspektionens beslut att återkalla bankens tillstånd, varigenom det värde som banken representerade (s.k. rörelsevärde) gick förlorat. HQ AB har även anfört en alternativ skadeberäkning som utgår från den förlust som avvecklingen av HQ Banks optionsportfölj resulterade i.

Svarandena har genomgående motsatt sig HQ AB:s yrkanden.

De olika yrkade beloppen kan delvis sägas överlappa varandra. Eventuell framgång för HQ AB i vinstutdelningsmålen ska avräknas från yrkat skadestånd. Ett högre belopp än 3,2 miljarder kr jämte ränta kan inte dömas ut.

Tvisten i korthet

HQ AB har – i kort sammandrag och mycket förenklat – påstått följande.

Ett antal brister har förelegat i HQ Bank, och därmed i förlängningen i hela HQ-koncernen, under perioden 2007–juni 2010, vilket styrelseledamöterna kände till, eller i vart fall borde ha känt till. Svarandena har på olika sätt varit vårdslösa bl.a. genom att inte förhindra att bristerna uppstod alternativt åtgärda dem, vilket ger grund för skadeståndsskyldighet och bristtäckningsansvar.

Samma brister har även gjort vissa vinstutdelningar från HQ AB olagliga, varför de ska återbäras. Revisors ansvar följer av att även revisor kände till bristerna och det har då varit vårdslöst av revisor att agera, samt underlåta att ingripa, på det sätt som skett.

Gemensamt för hela HQ AB:s talan är alltså att ett antal brister görs gällande. Ett centralt påstående avser påstådd övervärdering av den i målet aktuella tradingportföljen, dvs. HQ Banks innehav av optioner för egenhandel. Bland annat till följd av detta görs gällande kapitalbrist i rörelsen och bristande upplysningar vid stämmor och i årsredovisningar samt riskhanteringen i bolagen. Det görs vidare gällande att banken hade en bristfällig riskhantering, innefattande att HQ Bank tillämpade felaktiga värderingsmetoder samt att bankens riskavdelning var otillräcklig.

HQ AB har förklarat att svarandenas oaktsamhet består i att de inte tillsåg att bristerna åtgärdades, eller att de inte förhindrade att de uppstod, trots att de har insett eller i vart fall borde ha insett att bristerna fanns. HQ AB anser att svarandena hade insikt om påstådda brister eller att de, med hänsyn till den information som påståtts ha funnits tillgänglig i organisationen, borde ha insett att bristerna fanns. Bristerna var enligt HQ AB av sådan karaktär och omfattning att de riskerade HQ Banks fortlevnad.

Prövningen innefattar även ett påstående om att företrädare för moderbolaget, som alltså formellt inte var styrelseledamöter/VD i HQ Bank, har haft ett bestämmande inflytande över verksamheten i banken och därför kan hållas ansvariga såsom bankens faktiska ställföreträdare (s.k. ”de facto ledamöter”). 

Svarandena har genomgående förnekat HQ AB:s påståenden. Av betydelse är även frågan om de påstådda bristerna och oaktsamheten kan anses ha förorsakat Finansinspektionens beslut den 28 augusti 2010 att återkalla HQ Banks tillstånd, vilket svarandena har bestritt.

Övrigt

För mer information hänvisas till rådmannen Axel Peterson och beredningsjuristen Veronika Lundström.

  

 

Senast ändrad: 2016-10-31

För mer information kontakta:

Anette Skalmark
Domstolshandläggare
08-561 65 437
anette.skalmark@dom.se

Målnummer:

T 9306-11, T 17512-11, T 17809-11 samt T 9311-11 (Avdelning 3)