JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

HQ-tvistemålet – HQ AB förlorar målet

[2017-12-14] Stockholms tingsrätt

Det har sammantaget förelegat allvarliga brister i HQ Bank. Det gäller särskilt årsslutet 2009. Bristerna har främst avsett bankens värdering av optioner. Riskerna i verksamheten har inte hanterats på ett fullgott sätt. Banken har vidare tillämpat en värderingsmodell som inte var förenlig med gällande regelverk samt haft en bristfällig resultatuppföljning. Bristerna innebar en risk för att erhållna värden inte var rättvisande samt att detta inte uppmärksammades.

Någon övervärdering vid årsslutet 2007 har inte konstaterats. Bristerna har medfört att innehavet av optioner övervärderades med 131 mkr per årsslutet 2008 samt med 492 mkr per årsslutet 2009. Övervärderingarna har inte uppmärk­sammats och de har haft inverkan på HQ Banks och koncernens kapitalsituation samt föranlett brister i den externa rapporteringen, främst avseende HQ AB:s redovisning för verksamhetsåret 2009. Bankens kapitalsituation i slutet av år 2009 innebar att den äventyrade sitt bestånd.  

Styrelsen i HQ Bank, ordföranden i moderbolaget samt revisorn hade vid årsskiftet 2009/2010 samt därefter skäl att förstå att brister förelåg. De har samtliga i olika avseenden agerat oaktsamt. Tillräckligt samband mellan konstaterad oaktsamhet och skadan föreligger inte och skadeståndsmålet har därför ogillats. Även yrkanden om återbäring och bristtäckning av vinstutdelning från HQ AB för åren 2007, 2008 och 2009 har ogillats.

Käromålet vinner endast bifall såvitt avser Nasdaq OMX beslut om vite (480 000 kr) avseende brister i HQ AB:s årsredovisning för år 2009. Käromålet ogillas helt avseende de ledamöter i HQ AB som inte var ledamöter i banken, med undantag för ordföranden.

Parternas rättegångskostnader uppgår sammanlagt till ca 450 mkr. HQ AB (käranden) ska ersätta svarandenas kostnader med ca 260 mkr.

Beställning av handlingar i målet m.m.

Tingsrättens dom tillhandahålls på begäran kostnadsfritt per e-post. 

Nedan lämnas en kort sammanfattning av domen. Tingsrätten tillhandahåller även en mer utförlig sammanfattning av domen (avsnitt 1 i domen).

Handlingar kan beställas vid kontakt med tingsrätten (avd. 3): Anette Skalmark telefon 08-561 65 437 eller e-post anette.skalmark@dom.se; använd i första hand e-post.

Den som vill få en papperskopia/utskrift av domen debiteras enligt 16 § avgifts­för­ordningen (1992:191). Domen omfattar ca 2600 sidor och avgiften uppgår till 5 000 kr. 

 

 

Domen i korthet


Bakgrund

HQ AB var fram till år 2010 ett finansiellt holdingföretag och moderbolag till HQ Bank. Banken bedrev som en del av sin verksamhet egenhandel med bl.a. optioner (trading­verksamheten). I maj-juni 2010 avvecklades tradingport­följen med en förlust på ca 1,2 mdkr. Finansinspektionen beslutade den 28 augusti 2010 att återkalla HQ Banks tillstånd med hänvisning till brister i tradingverksamheten som äventyrade bankens överlevnad. Banken överläts kort därefter till en annan aktör.

Käranden (HQ AB) har väckt talan mot sin f.d. styrelse och revisor samt mot Investment AB Öresund (som då var en större ägare i HQ AB). Talan har också riktats mot HQ Banks tidigare styrelse. Kärandens talan går i huvudsak ut på att skadestånd ska betalas och att vissa vinstutdelningar som gjordes från HQ AB ska återbäras. Skadestånds­kravet gäller skador som följde av Finansinspektionens beslut att återkalla Bankens tillstånd. Enligt käranden har skadan orsakats av att styrelseledamöterna, VD och revisorn agerat oaktsamt och på ett sätt som innebar att bristerna i banken kunde bestå.

De brister som tingsrätten har funnit

HQ Banks värderingsmetod var bristfällig. Det fanns även brister i bankens värderings­rutiner. Det innebar att det fanns en risk för att erhållna värden inte var rättvisande. Eftersom erhållna värden inte utvärderades (kalibrerades) gick det inte att bedöma om bankens värderingsmodell fungerade eller inte. Banken tillämpade en bristfällig resultat­uppföljning som innebar att det saknades förut­sättningar att bedöma och följa vissa förhållanden, bl.a. förutsättningarna för att resultatföra värdeförändringar (IAS 39).

Det fanns en alltför tillåtande inställning till de risker som HQ Banks tradingavdelning tog i sin verksamhet. Det fanns brister hänförliga till riskavdelningen, som inte heller var tillräckligt oberoende. Bankens riskmätning var bristfällig. Banken hade därför en begränsad förmåga att anpassa risknivån i verksamheten till sin kapitalstyrka.

Innehavet av optioner var övervärderat med 131 mkr per årsslutet 2008 och med 492 mkr per årsslutet 2009. HQ Banks kapitalsituation i slutet av år 2009 innebar att banken äventyrade sitt bestånd. Banken har således brustit i sin skyldighet att ha en kapital­situation som inte äventyrade bankens fortlevnad.

Såväl HQ AB:s koncernredovisningar som HQ Banks årsredovisningar har innehållit fel. Informationsbristerna avser främst koncernredovisningen för år 2009.

Skadeståndsansvar godtas inte

Bristerna har främst avsett tradingverksamheten och HQ Banks värdering av optioner. Bristerna medförde bl.a. en övervärdering av optionerna per årsslutet 2009 om 492 mkr som belastade bankens kapitalsituation på ett sätt som innebar att den äventyrade sitt bestånd. Detta var till stor del en följd av att styrelsen i banken inte fullgjorde vad som ankom på den. Styrelseledamöter och VD i HQ Bank borde ha vidtagit mer kraft­fulla åtgärder för att hantera tänkbara konsekvenser av bristerna. De har inte levt upp till de krav på omsorg som aktiebolagslagen uppställer.

Bristerna hade sannolikt inte kunnat åtgärdas utan ekonomiska konsekvenser för banken eller utan risk för sanktioner från Finansinspektionen. Styrelsens agerande – även om det var oaktsamt – får ändå anses ha varit ägnat att tillvarata bankens intressen. Förhållandena är därför sådana att det saknas förutsättningar att ålägga styrelseledamöterna i HQ Bank – gentemot HQ Bank – ansvar för konsekvenserna av att Finansinspektionen återkallade bankens tillstånd. Käromålet avseende bankens skada har därför ogillats.

Även delar av HQ AB:s styrelse har agerat oaktsamt. Oaktsamheten består i att de lade fram en bristfällig års- och koncernredovisning för bolagsstämman den 15 april 2010. Finansinspektionens beslut rörande HQ Bank grundades på brister som styrelsen i moderbolaget endast i begränsad utsträckning bar ansvar för. Det saknas tillräckliga skäl att ålägga styrelsen i HQ AB ansvar – gentemot HQ AB – för skada till följd av Finansinspektionens beslut avseende HQ Bank. Käromålet avseende HQ AB:s skada har också ogillats.

HQ AB:s revisor agerade oaktsamt genom att underteckna en ren revisionsberättelse avseende HQ AB:s årsredovisning. Det gjordes med vetskap om HQ Banks bristfälliga värdering av optionerna. All tillgänglig information indikerade även att det förelåg en övervärdering med flera hundra miljoner kr. Revisorns agerande kan däremot inte anses i tillräcklig utsträckning ha bidragit till att Finansinspektionen återkallade HQ Banks tillstånd. Käromålet har ogillats även i denna del.

Vinstutdelningarna har inte varit otillåtna

Käranden har även fört talan om återbäring och bristtäckning av vinstutdelning från HQ AB för åren 2007, 2008 och 2009.

HQ AB:s ekonomiska situation var i tillräcklig mån betryggande, även efter vinst­utdelningarna, och bolagets förmåga att fullgöra sina förpliktelser har inte ansetts hotad. Förhållandena i dotterbolaget (HQ Bank) har inte haft en sådan påverkan på HQ AB att vinst­utdelningarna ska anses otillåtna. Käromålet avseende vinstutdelningarna har därför ogillats.

Skyldighet att betala skadestånd för vite

Disciplinnämnden vid Nasdaq OMX har vid två tillfällen ålagt HQ AB viten. I fråga om det ena vitesföreläggandet har tingsrätten ansett att det finns ett tillräckligt samband mellan den oaktsamhet som avser HQ AB:s årsredovisning och den skada som är följden av Disciplinnämndens beslut. Vissa styrelseledamöter, liksom revisorn, har därför förpliktats att solidariskt betala 480 000 kr till HQ AB.

Allmänna frågor och svar om tingsrättens bedömning

På vilket sätt var värderingsmetoden felaktig?
HQ Banks värderingsmetod beaktade inte i tillräcklig utsträckning den aktuella prisbilden i marknaden. Man tillämpade delvis antaganden som inte alltid stod i överensstämmelse med de utgångspunkter som regelverket IAS 39 vilade på.Värderingsmetoden hade inslag av skönsmässighet. Den lämnade utrymme för en värdering som förhöll sig mer fritt till tillgänglig prisinformation.

Skadeståndsansvar – vad krävs?
Skadeståndsansvar bedöms utifrån olika utgångspunkter. Hur ser det oaktsamma agerandet ut? Vem har drabbats? Hur ser sambandet ut mellan oaktsamheten och skadan? Vilka intressen står på spel?

För ansvar krävs – förutom att det finns ett oaktsamt agerande – även att sambandet mellan oaktsamheten och skadan är tillräckligt. Skadevållarens ansvar beror också på vilka intressen som har åsidosatts.

Vilken skada har gjorts gällande?
Skadan är enligt käranden en följd av att Finansinspektionen återkallade HQ Banks tillstånd. Förlusten av det värde som banken representerade har enligt käranden antingen drabbat banken direkt eller HQ AB genom att banken som tillgång gick om intet. 

Ansvar – gentemot vem?
Förutsättningarna för ansvar ser olika ut beroende på förhållandet mellan den som agerat oaktsamt och den som drabbats av skada: Om det är en utomstående tredje man, t.ex. en borgenär, eller om det är en aktieägare. I målet görs gällande att styrelseledamöterna är ansvariga gentemot det bolag som styrelseuppdraget avser. Ledamöterna i HQ AB påstås vara ansvariga för att de har brustit i sin omsorg och lojalitet gentemot HQ AB och de som satt i styrelsen för HQ Bank påstås vara ansvariga gentemot banken.

Ansvaret gentemot Banken respektive HQ AB
Ansvar förutsätter alltså att ledamoten har brustit i sina skyldigheter gentemot det bolag som styrelseuppdraget avser, dvs. att han eller hon har åsidosatt bolagets intressen. Att en ledamot har åsidosatt regler som skyddar andra intressen än bolagets är inte av avgörande betydelse.

Varför föreligger det inte tillräckligt samband?
Frågan om den oaktsamhet som tingsrätten har konstaterat är tillräcklig för att motivera ansvar avser en komplex juridisk bedömning. I den mån ledamöterna och revisorn har åsidosatt bolagens intressen gäller bl.a. att det endast haft begränsad betydelse för Finans­inspektionens beslut att återkalla bankens tillstånd. Frågan beror dock på en samlad bedömning av förhållandena. Se om tingsrättens bedömning i den delen avsnitt 6.18.3.3.2-5 (HQ Bank), 6.18.3.4.4 (HQ AB) samt 6.18.3.5.4 (revisor) i domen.

Vad betyder det att Bankens kapitalsituation i slutet av år 2009 innebar att den äventyrade sitt bestånd?
Särskilda krav gäller för banker att ha tillräckligt kapital för att täcka riskerna i verksamheten. Att HQ Bank äventyrade sitt bestånd betyder att den sammantagna risknivån var högre än vad bankens kapitalsituation tillät. 

Senast ändrad: 2017-12-14

För mer information kontakta:

Axel Peterson
referent (domare)
073 673 06 73
axel.peterson@dom.se

Målnummer:

T 9311-11