JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Göteborg Energi Gothnet AB och TeliaSonera Sverige AB döms för överträdelse av konkurrenslagen

[2016-12-21] Stockholms tingsrätt

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att TeliaSonera inför en upphandling i Göteborgs Stad avseende fasta datakommunikationstjänster sommaren 2009 informerade sin konkurrent GothNet att TeliaSonera inte skulle lämna anbud i upphandlingen men ville bli underleverantör till GothNet om GothNet vann. GothNet och TeliaSonera döms att betala 8 miljoner kr vardera i konkurrensskadeavgift.

Enligt Patent- och marknadsdomstolens bedömning har GothNet och TeliaSonera under sommaren 2009 gjort sig skyldiga till ett samordnat förfarande i strid mot konkurrenslagen. Förfarandet bestod i att TeliaSonera i slutet av juni 2009 informerade Gothnet om att TeliaSonera inte hade för avsikt att lämna anbud i Göteborgs Stads upphandling av fasta datakommunikationstjänster. Informationen som var dagsaktuell och av företagshemlig natur förmedlades enbart till konkurrenten GothNet. Samtidigt meddelade TeliaSonera sin ambition att bli underleverantör om GothNet vann upphandlingen. TeliaSoneras beslut att inte lämna anbud i upphandlingen har tillkommit ensidigt men har därefter använts som valuta i förhandlingarna med GothNet om ett underleverantörsavtal. Informationen har legat till grund för företagens fortsatta marknadsbeteende. GothNet har försökt få försäkringar om att TeliaSonera inte skulle lämna in anbud, och TeliaSonera har bekräftat sina avsikter, dels i ett utkast till en avsiktsförklaring, dels i ett utkast till samarbetsavtal som utväxlades senare under sommaren.

Patent- och marknadsdomstolen har samtidigt underkänt vad Konkurrensverket har gjort gällande om att GothNet och TeliaSonera ingått ett konkurrensbegränsande avtal. Konkurrensskadeavgifterna bestäms till ungefär hälften av vad Konkurrensverket har begärt. GothNet och TeliaSonera ska även betala sina egna rättegångskostnader, sammanlagt drygt 6 miljoner kr.

Senast ändrad: 2016-12-21

För mer information kontakta:

Ingeborg Simonsson
Rådman
08-561 654 65

Målnummer:

PMT 17299-14