JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fängelsestraff för grova bedrägerier mot SBAB

[2017-11-08] Stockholms tingsrätt

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål som rör ett antal grova bedrägerier begångna mot det statliga bolåneinstitutet SBAB. Totalt sju personer döms till ansvar, varav sex får fängelsestraff på ett år eller mer. Två utpekade huvudmän får tre och ett halvt års fängelse vardera.

Åklagarna har i målet gjort gällande att en bolånehandläggare på SBAB:s samarbetspartner Bättre Bolån, tillsammans med andra personer har lurat SBAB att bevilja bostadslån uppgående till flera miljoner kr, trots att låntagarna har haft skral ekonomi. Bedrägeriet har skett genom att det till SBAB har getts in falska anställningsavtal, löneintyg m.m. där låntagarnas ekonomi kraftigt har överdrivits. Tingsrätten har funnit bevisat att det har förekommit ett antal sådana grova bedrägerier. Lånebeloppen har uppgått till mellan en och fyra miljoner kronor per tillfälle. I några fall har SBAB dock nekat krediten. Gärningarna har i de fall där kredit nekats bedömts som försök till grovt bedrägeri. Handläggaren på Bättre Bolån avskedades år 2015 i samband med att bedrägerierna upptäcktes.

En särskild fråga i målet har varit om SBAB verkligen har utsatts för ett bedrägeri i lagens mening, eftersom samtliga lån sedermera har återbetalats till SBAB av låntagarna. Tingsrätten har dock funnit att SBAB har lidit en ekonomisk skada, då SBAB genom vilseledandet har utsatts för en risk för slutlig förlust, vilket räcker för att dömas för bedrägeri. Det saknar alltså betydelse att SBAB har haft pant i bostäderna, liksom att låntagarna, bl.a. tack vare det låga ränteläget, har klarat av att betala alla boendekostnader under den tid de ägde bostaden.

- Tingsrätten har funnit bevisat att banken aldrig hade lånat ut några pengar om låntagarnas verkliga ekonomi hade varit känd. Det betyder att SBAB över tid har riskerat det utlånade kapitalet. Målet är dock speciellt eftersom ett gynnsamt ränteklimat har gällt under den aktuella brottsperioden, liksom att bostads­priserna stadigt har pekat uppåt. Bolånekunden måste dock klara av sina kostnader även om räntan går upp respektive om bostadens pris går ned. Klarar inte bolånekunden en sådan påfrestning vill banken inte heller låna ut några pengar, oavsett om det erbjuds en säkerhet i form av pant. Tingsrätten finner alltså att SBAB genom att låna ut till oönskade bolånekunder har lidit en skada i form av risk för slutlig förlust, och att banken därmed har utsatts för ett grovt bedrägeri, säger rådmannen Carl Rosenmüller i en kommentar. 

Beställning av handlingar i målet m.m.

Kopior av domen kan mot avgift beställas via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se.
Målnummer B 2305-16. Domen kan även skickas elektroniskt utan avgift.

Senast ändrad: 2017-11-08

För mer information kontakta:

Carl Rosenmüller
Rådman
08-561 65 188
carl.rosenmuller@dom.se

Boel Hilding Berggren
Tingsnotarie
08-561 65 251
boel.hildingberggren@dom.se

Målnummer:

B 2305-16, avdelning 2