JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i stort skadeståndsmål mellan norskt kraftbolag och revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB m.fl.

[2016-07-08] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har i dag efter en halvårslång huvudförhandling meddelat dom i ett omfattande skadeståndsmål mellan det norska kraftbolaget Troms Kraft A/S å ena sidan och revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB och en revisor å andra sidan m.fl. Frågan har i första hand gällt om revisorn varit oaktsam. Tingsrätten har ansett att revisorn i de väsentliga delarna av målet inte har brutit mot kravet på god revisionssed, särskilt mot bakgrund av att det granskade bolagets ledning avsiktligt försett revisorn med manipulerade uppgifter.

Troms Kraft stämde en revisor och revisionsbyrån Grant Thornton med yrkande att de sistnämnda skulle betala skadestånd uppgående till nästan två miljarder kr. Skälet var att Troms Kraft ansåg att revisorn inte hade genomfört revisionerna i dess svenska dotterbolag Kraft & Kultur AB under åren 2003-2010 i enlighet med god revisionssed.

En verkställande direktör i Kraft & Kultur dömdes förra året till fängelse för omfattande manipulationer av det bolagets årsredovisningar. Manipulationerna hade lett till att Kraft & Kulturs årsredovisningar visade att bolaget gått med vinst under åren 2003-2010 medan det i själva verket under samma år hade gått med förlust. Eftersom moderbolaget Troms Kraft trodde att dotterbolaget gick med vinst tillförde det stora summor pengar till dotterbolaget. Det hade man enligt Troms Kraft  inte gjort om man hade känt till de rätta förhållandena. Troms Kraft  har ansett att revisorn borde ha upptäckt felaktigheterna i dotterbolagets räkenskaper och slagit larm.

Tingsrätten har i det mycket omfattande bevismaterialet haft att ta ställning till om revisorn brutit mot god revisionssed vid genomförandet av revisionerna. Vid en samlad bedömning har tingsrätten kommit fram till att revisorn i allt väsentligt gjort vad som ankommit på henne och att det huvudsakliga felet har legat i de manipulerade handlingar som hon fått av bolagets ledning.

–Hade bolagets ledning tillhandahållit revisorn ett riktigt och inte manipulerat underlag för hennes beräkningar hade frågan om revisorn genomfört korrekta revisioner sannolikt aldrig uppkommit kommenterar rättens ledamot rådmannen Bertil Sundin, som också framhåller att även om revisorn granskat ytterligare handlingar är det inte säkert att hon ändå skulle ha kunnat upptäcka manipulationerna.

I samma rättegång har också två andra stämningar prövats. Revisorn och revisionsbyrån har stämt dels Kraft & Kultur (som idag heter Switch Nordic Green), dels ett antal personer som tidigare ingick i det bolagets styrelse. Syftet med dessa stämningar har varit att – om revisorn och revisionsbyrån blivit dömda att betala skadestånd i huvudmålet – dessa kostnader skulle övervältras på Kraft & Kultur AB och styrelseledamöterna.

Senast ändrad: 2016-07-08

För mer information kontakta:

Bertil Sundin
Rådman
08-561 651 25
bertil.sundin@dom.se

Mathias Gunnervald
Notarie
08-561 651 21
mathias.gunnervald@dom.se

Joachim Bentzer
Domstolshandläggare
08-561 651 02
joachim.bentzer@dom.se

Målnummer:

T 1340-13 m.fl (Avd 1)