JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen hade inte rätt att säga upp avtal om IT-leverans

[2017-02-02] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i målet mellan Arbetsförmedlingen och CGI Sverige AB (CGI). Parterna hade ingått två avtal om leverans av datatjänster vilka med omedelbar verkan kom att sägas upp av Arbetsförmedlingen under åberopande dels av att leveranser skedde för sent, dels av att dessa innehöll fel och brister. Tingsrätten finner att Arbetsförmedlingen inte haft rätt till omedelbar uppsägning av något av avtalen och tillerkänner CGI ersättning med 25 miljoner kr i skadestånd.

Arbetsförmedlingen och CGI ingick år 2012 dels ett avtal om leverans av elektroniskt systemstöd för dokument- och ärendehantering, dels ett avtal om systemstöd för elektronisk arkivredovisning. Arbetsförmedlingen, som i maj och juni 2014 sagt upp avtalen med omedelbar verkan, har begärt att CGI till myndigheten ska betala 45 miljoner kr avseende återbetalning av erlagda belopp, viten och ersättning för kostnader. CGI har bestritt att Arbetsförmedlingen haft rätt att häva eller säga upp avtalen och har gjort gällande att bolaget har fullgjort sina åtaganden. CGI har å sin sida begärt att Arbetsförmedlingen ska betala närmare 38 miljoner kr för utestående betalningar, kommande tjänsteleverans och tillkommande kostnader, vilket Arbetsförmedlingen har bestritt. 

Tingsrätten bedömer att Arbetsförmedlingen inte haft rätt till uppsägning av de båda avtalen på grund av försening av leveranserna och inte heller på grund av fel och brister hos dessa och att CGI därför har rätt till full ersättning för den skada bolaget lidit. Det skadestånd som tingsrätten dömer ut är dock lägre än det CGI har yrkat eftersom CGI inte visat att bolaget haft så stora kostnader som gjorts gällande.

- Båda parter har betonat att samverkan dem emellan har varit av högsta vikt och frågan om parternas samarbete har varit en springande punkt under förhandlingen. Det har framkommit att Arbetsförmedlingen brustit i den samverkan som varit en förutsättning för CGI:s möjligheter att utföra leverans i enlighet med de båda avtalen, uttalar referenten i målet, rådmannen Lena Carlberg Johansson.  

Senast ändrad: 2017-02-02

För mer information kontakta:

Joakim Munter
Rådman
08-561 651 33
Joakim.Munter@dom.se

Lena Carlberg Johansson
Rådman
08-561 651 59
Lena.CarlbergJohansson@dom.se

Sam Piran
Tingsnotarie
08-561 651 19
sam.piran@dom.se

Målnummer:

T 14204-14, avdelning 1