JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

God man och förvaltare

Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons räkning. Uppdraget är viktigt eftersom tanken med det är att alla i Sverige ska få lika rätt oavsett förmåga. Den som har fått en god man eller förvaltare kallas huvudman.

Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, kan tingsrätten anordna en förvaltare. Den som har förvaltare måste, alltid eller i vissa fall, ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. En förvaltare råder alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet. 

När kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare?

En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast är man på något sätt förhindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. Vardagen kan bli lättare för en person som har ett funktionshinder om personen har en god man som till exempel kan sköta kontakterna med sociala myndigheter och andra. För många kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska skadeverkningar av exempelvis sjukdom. Personen kan då få hjälp att hantera räkningar och ta kontakt med sociala myndigheter.

Hur går det till?

Kommunens överförmyndare (i vissa kommuner finns en överförmyndarnämnd i stället) har tillsyn över de gode män och förvaltare som finns i kommunen. Ofta är det överförmyndaren som ansöker om att god man eller förvaltare ska utses. Ansökan kan även göras av personen själv eller en nära anhörig. Tingsrätten fattar sedan beslut.

Vänd dig till överförmyndaren i din kommun om du behöver stöd och hjälp. För mer information se Stockholms stads Överförmyndarnämnd och Överförmyndaren i Lidingö Stad

Beslutet om att få god man är frivilligt, men tingsrätten kan även utse god man till en person som till exempel är för sjuk för att själv kunna bestämma. I så fall begär domstolen in ett läkarintyg som beskriver personens hälsa. Rätten ska också som huvudregel prata med personen i fråga om denne inte tar skada av att komma till ett sammanträde inför domstolen och förstår vad saken gäller.

Till en ansökan om godmanskap eller förvaltarskap ska som huvudregel följande handlingar bifogas:

*läkarintyg på av socialstyrelsen fastställt formulär;

*social utredning som styrker behov av god man/förvaltare (utredningen kan skrivas av t.ex. socialsekreterare, biståndshandläggare eller kurator);

*personbevis

Om sökanden har ett förslag på en person som bör bli god man ska den föreslagne personen inge ett skriftligt åtagande och ett lämplighetsintyg. Lämplighetsintyget ska vara undertecknat av två utomstående (ojäviga) personer.

Rätt domstol

Ansökan om god man ska skickas till den domstol där huvudmannen är folkbokförd när ansökan görs. Vilken domstol som är rätt domstol kan du kontrollera på www.domstol.se

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. Det är inget som hindrar att en anhörig utses till god man åt den som behöver detta.

Kostar det att ha en god man eller förvaltare?

Gode män och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.

Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Överförmyndaren bestämmer dessutom i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde. Som huvudregel ska arvode och utgifter, inklusive avgifter och skatter, betalas av huvudmannen. Om huvudmannens tillgångar understiger ett visst gränsbelopp kan arvodet och utgifterna betalas av allmänna medel. 

Upphörande

Om en god man inte längre behövs ska godmanskapet upphöra. Beslut om upphörande av godmanskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av tingsrätten.

Beslut om att förvaltarskap ska upphöra fattas också av tingsrätten. Detsamma gäller om förvaltarskapet ersätts av ett godmanskap. Om huvudmannen dör behöver dock inte rätten fatta beslut om att förvaltarskapet ska upphöra.

En förvaltare har rätt att på begäran bli entledigad från sitt uppdrag. Överförmyndaren fattar sådana beslut. Även beslut om byte av god man fattas som huvudregel av Överförmyndaren.
Senast ändrad: 2013-04-15