JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om tingsrättens arkiv


Söka handlingar i tingsrättens mål och ärenden

Det kan vara svårt att veta vilken myndighet som förvarar en eftersökt handling. Här hittar du därför lite information som kan vara till hjälp för dig som är intresserad av handlingar från Stockholms tingsrätt och dess föregångare Stockholms rådhusrätt.

Var förvaras handlingen?

Huvudregeln är att Stockholms tingsrätt förvarar tingsrättens handlingar från 1992 till idag. Äldre handlingar har överlämnats till Stockholms stadsarkiv.

Som för alla regler finns det förstås undantag. Det gäller framförallt när en uppgift flyttats från tingsrätten till annan myndighet. Ofta har då handlingarna antingen fått följa med till den andra myndigheten eller överlämnats till arkivmyndighet. Det gäller

  • miljö- och vattenmål/-ärenden för perioden 1919-2007. Handlingarna förvaras hos Nacka tingsrätt som från 1 april 2007 tagit över miljö- och vattenfrågor.

  • fastighetsmål och -ärenden som var pågående den 1 april 2007. Handlingarna har överlämnats till Nacka tingsrätt och där fått nya målnummer. (I Stockholms tingsrätt förvarar fastighetsmål och -ärenden som var pågående 1 januari 1992 eller har inletts därefter under förutsättning att de avslutats senast 31 mars 2007.) Nacka tingsrätt handlägger sedan 1 april 2007 samtliga fastighetsmål och -ärenden.

  • bouppteckningar som registrerats till och med den 30 juni 2001. Samtliga bouppteckningar och tillhörande handlingar har överlämnats till Stockholms stadsarkiv. Bouppteckningar handläggs sedan 1 juli 2001 av Skatteverket.

  • inskrivningsärenden rörande fastigheter före 31 maj 2001. Handlingarna har överlämnats till Landsarkivet i Härnösand. Inskrivning rörande fastighet hanteras sedan 1 juni 2008 av Lantmäteriet. Under perioden 1 juni 2001 till 31 maj 2008 handlades Stockholms domsagas inskrivningsärenden i fastigheter av Norrtälje tingsrätt. Även dessa ärenden är överlämnade till Landsarkivet i Härnösand.

  • inskrivningsärenden rörande fartyg (Sjöfartsregistret) för perioden 1976-2001. Handlingarna har överlämnats till Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning som från den 1 december 2001 tagit över Sjöfartsregistret.

  • inskrivningsärenden rörande luftfartyg för perioden 1956-2005. Handlingarna har lämnats över till Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning som från den 1 januari 2009 tagit över inskrivningen av luftfartyg. Under perioden 1 april 2005 till 31 december 2008 handlades Stockholms domsagas inskrivningsärenden i luftfartyg av Luftfartsstyrelsen. Även dessa förvaras idag av Transportstyrelsen.

För att ta del av de handlingar som specificeras ovan kontaktar du respektive myndighet.

 

Vilka uppgifter behövs för att hitta handlingen?

Varje myndighet inom Sveriges Domstolar har sitt eget arkiv. För att hitta den handling du söker måste du därför vända dig till den domstol där målet handlagts. Vilken domstol som är aktuell beror på vilken typ av mål det handlar om. Ett brottmål handläggs och arkiveras typiskt sett vid den domstol som ansvarar för det område där brottet skett. Handlar det istället om ett tvistemål eller ärende så handläggs och arkiveras det där den svarande/motparten/ är bosatt.

Sveriges Domstolar har ett digitalt verksamhetsstöd kallat Vera. Varje domstol har endast tillgång till de delar av Vera som rör den egna domstolens verksamhet. Stockholms tingsrätt kan således endast hjälpa dig att hitta mål och ärenden som hanterats av Stockholms tingsrätt.

I verksamhetsstödet kan vi återsöka tvistemål och ärenden upp till nio år efter att målet/ärendet avgjorts vid Stockholms tingsrätt. Brottmål kan bara sökas i fem år efter avgörandedagen. När de nio respektive fem åren gått gallras samtliga uppgifter ur databasen enligt förordningen (2001:639) om registerföring vid allmänna domstolar.

Oavsett när det mål eller ärende du söker avgjordes kan det alltid återfinnas om du har tillgång till aktuellt mål- eller ärendenummer. Saknar du mål-/ärendenumret men vet när målet avgjordes kan det oftast återfinnas. Om det du söker är ett tvistemål eller ärende finns det även möjlighet att återfinna målet i våra pappersregister. I dessa kan vi söka på parternas namn och person-/organisationsnummer. För brottmål saknas motsvarande pappersregister enlighet med förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol.

 

Arkivbeskrivning

För dig som vill veta mer om Stockholms tingsrätts arkiv rekommenderar vi: 

Arkivbeskrivning för Stockholms tingsrätt att gälla från 2007-04-01 

 

Kontaktinformation

Du som vill ta kontakt med Stockholms tingsrätt direkt når oss här:

E-post             stockholms.tingsratt.arkivet@dom.se

Telefon            08-561 655 10, telefontid vardagar kl. 9.00-12.00

Besöksadress   Scheelegatan 7, Stockholm

Postadress       Arkivet, Stockholms tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm

Eventuella avvikelser från normala expeditions- och öppettider framgår på hemsidans startsida.
Senast ändrad: 2018-12-21