JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fastighetsfrågor

Ordet fastighet används ofta i dagligt tal om en byggnad. I juridisk mening är dock en fastighet ett eller flera avgränsade områden på marken. All mark i landet är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning inom kommunen. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera.

I domstolarna förekommer det flera olika typer av mål och ärenden om fastigheter. Bland dessa kan särskilt nämnas:

Tvist om fastighetsköp. Tvisten kan till exempel handla om en säljares ansvar för dolda fel. Dessa tvister handläggs av en tingsrätt i första instans. Läs mer under ”Tvist”.

Ärenden om dödande av pantbrev eller inteckning som kommit bort, så kallade ”dödningsärenden” handläggs sedan den 1 oktober 2011 av Lantmäteriet. Överklagande av lantmäteriets beslut i dessa ärenden prövas av tingsrätten. Ett överklagande av Lantmäteriets beslut ska dock ges in till Lantmäteriet. 

Inskrivningsärenden handläggs inte längre av tingsrätterna. Sedan den 1 juni 2008 är det Lantmäteriet som ansvarar för inskrivningsärenden, dvs. ärenden om lagfart och övriga ärenden om pantbrev och inteckningar. Ytterligare information om inskrivningsärenden hittar du på www.lantmäteriet.se.

Tvist om hyra. Dessa tvister kan handläggas i vissa fall av en tingsrätt och i andra fall av en hyresnämnd. Läs mer under ”Ärenden i Hyresnämnden”. 

Mål om tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet samt skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning. Dessa mål handlades tidigare av miljödomstolarna men handläggs sedan den 2 maj 2011 av mark- och miljödomstolarna. Läs mer under ”mark- och miljödomstolar”.

Mål enligt plan- och bygglagen. Målet kan till exempel handla om bygg-, rivnings- eller marklov. Dessa mål handlades tidigare i första hand av förvaltningsrätterna men handläggs sedan den 2 maj 2011 främst av mark- och miljödomstolarna. Läs mer under ”mark- och miljödomstolar”.

Mål enligt fastighetsbildningslagen samt expropriationsmål. Dessa mål handlades tidigare av fastighetsdomstolarna men handläggs sedan den 2 maj 2011 av mark- och miljödomstolarna. Läs mer under ”mark- och miljödomstolar”.
Senast ändrad: 2017-02-16